تقویت همسترینگ

تقویت همسترینگ با ۱۱ حرکت ورزشی

همسترینگ یکی از مهم ترین گروه های ماهیچه ای بدن دونده ها است. خم کردن و انعطاف زانو جزو وظیفه های همسترینگ است که به همین دلیل این گروه ماهیچه ای که از ۳ ماهیچه تشکیل شده است نقش بسیار مهمی در زندگی روزانه و ورزش ایفا می کند.

ادامه مطلب