در این دسته می توانید مطالبی را در مورد تغذیه مخصوص دونده ها و سایر ورزشکار ها بخوانید.

پروتئین وی

پروتئین وی | بهترین نوع پروتئین برای ورزشکارها و همه افراد

پروتئین وی حاوی آمینو اسید های موردنیاز ضروری بدن بوده که به سرعت جذب بدن می شوند. تعداد زیادی از مطالعات و تحقیقات نشان می دهند که پروتئین وی میتواند به افزایش قدرت و حجم ماهیچه و همچنین کاهش چربی بدن کمک کند.

ادامه مطلب